Fastighetsförvaltning – Gunnebo Slott och Trädgårdar AB

Fastighetsförvaltning – Gunnebo Slott och Trädgårdar AB

Bild: Gunnebo slott. Fotograf: Sofia Kvistborn.

Mölndals stad upplåter genom upprättat arrendeavtal ett markområde som omfattar 100 ha kulturreservat samt byggnader och anläggningar inom området till Gunnebo Slott och Trädgårdar AB.

Driftkalkyl upprättades i syfte att tydliggöra och analysera tidsåtgång och kostnad för den tekniska drift som krävs för att kunna bevara och vårda byggnader och parkmiljö enligt de målsättningar och riktlinjer som anvisas via upprättat arrendeavtal. Uppdraget genomfördes under 2022.

Uppdraget har bedrivits med projektledning från Norem AB i nära samarbete med representanter från Gunnebo Slott och Trädgårdar AB. Driftkalkylen upprättades i Norem driftkalkyl (verktyg utvecklat i excel) där indata hämtats via arbetsmöten och har omfattat

 • Sammanställning objektsbeskrivning (basdata, förteckning innehåll och mängder)
 • Intervjuer driftpersonal och externa specialister för särskilda skötselmoment
 • Fastställande av kvalitetsnivå för drift (tillsyn och skötsel)
 • Kundanpassningar i kalkylverktyg
 • Registrering objektbeskrivning i kalkylverktyg
 • Kalkylering
 • Sammanställning resultat

Stor vikt har lagts vid analyser av befintliga tidsstudier och beaktande av skötsel som ska utföras enligt traditionsenliga metoder. Resultat av uppdraget har dokumenterats i driftkalkylen som överlämnats till Gunnebos slott och trädgårdar AB i samband med slutredovisning. Via driftkalkylen ges nu möjlighet till vidare analyser avseende

 • Innehåll i objekt
 • Skötselmetoder
 • Frekvenser
 • Tidnyckeltal
 • Tid och kostnad, summerad som total och per byggnad samt utemiljö

Gunnebo är ett kulturarv som ska bevaras och utvecklas för kommande generationer. Uppdraget är komplext, och vi behöver hjälp att konkretisera våra utmaningar för att nå en gemensam bild och konstruktiv dialog med ägare och intressenter om till exempel prioriteringar. Med Norems driftkalkyl har vi nu ett effektivt verktyg för den årliga driftsplaneringen som också ger oss möjlighet att förtydliga och analysera arbetet.

Anki Sande, VD, Gunnebo Slott och Trädgårdar AB.
Färdigheter

Upplagt på

12.01.2023