Ser ni ett behov av att se över ert arbetssätt eller att effektivisera ert lokalnyttjande? Vi på fastighetskonsultbolaget Norem vet att pandemin i stort förändrat vårt sätt att arbeta och vår syn på kontoret som arbetsplats. Med möjligheten till distansarbete och den snabba och omfattande digitalisering vi genomgått, behöver de flesta verksamheter se över både framtida arbetssätt och lokalutnyttjande.

Vi tar gärna ett möte där vi kan berätta mer om oss. Vi på Norem har lång erfarenhet av att stötta ledningen i arbetet med att fastställa framtida arbetssätt. Samt att efter noggrann behovsanalys anpassa arbetsplatsen så att den uppfyller de behov som arbetssättet kräver. Vi kan göra en nulägesrapport med förslag till åtgärder. Leda workshop kring det ”nya normala” och hjälpa ledningen att ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbarhetsperspektiv sätta tydliga mål för framtida arbetssätt och kontorsutformning.

Kontakta oss för mer information eller för att boka ett möte:
Fredrik Ramner, Senior Fastighetskonsult och projektledare
0707-26 03 22 | fredrik.ramner@norem.se

Pär Carlsson, VD
0729-61 44 51 | par.carlsson@norem.se