Integritetspolicy

Allmän information

Din integritet är viktig för oss på Norem AB, organisationsnummer 559234-9210, (”Norem”). Vårt mål är att du ska känna dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. På den här sidan hittar du information om hur vi samlar in och använder dina personuppgifter och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Norem är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (förordning (EU) 2016/679) (”GDPR”), och övriga dataskyddsregler.

Hur vi samlar in dina personuppgifter och syften?

Direkt insamling
De personuppgifter som Norem behandlar inhämtas ofta direkt från dig när du fyller i kontaktformulär eller anmälningsformulär som skickas ut av Norem eller som finns på Norems webbplats. Insamlingen är nödvändig för att vi ska kunna ingå avtal, uppfylla våra förpliktelser, vidta åtgärder som har begärts innan eller efter att ett avtal träffats samt för att uppfylla krav som ställs på Norem enligt lag eller annan författning.  Personuppgifter som samlas in är exempelvis namn, e-postadress och telefonnummer.

Insamling kan ske genom olika kommunikationskanaler (t.ex. via Norems webbplats) när du visar intresse för eller vid marknadsföring av Norems produkter och/eller tjänster. Insamling kan även ske genom frivilliga kundundersökningar eller frågeformulär som skickas ut via e-post eller som finns tillgängliga på Norems webbplats.

Indirekt insamling
Norem kan också samla in personuppgifter indirekt genom inhämtande av information från Norems webbplats och sociala medier. Insamlingen kan ske genom användning av cookies, webbserverloggar, webbsignaler (s.k. web beacons) eller andra elektroniska verktyg. Information som samlas in är exempelvis användares IP-adress, typ av webbläsare, språk, operativsystem och geografiska position.

Ändamålen med Norems personuppgiftsbehandling

Norem är ett konsultföretag som tillhandahåller tjänster och kurser i hela fastighetsprocessen. För att kunna erbjuda och utföra våra tjänster behöver vi behandla personuppgifter.

Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet. I den mån det behövs för att bedriva verksamheten samlar vi in personuppgifter från våra kunder men också om personer som vi behöver ha kontakt med för att utföra våra uppdrag.

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster. Norem behandlar dina personuppgifter i följande syften:

 • För att teckna samt administrera avtal
 • I kontakt med kunder, leverantörer och samarbetspartners
 • Reklam och marknadsföring för att tex. kunna skicka anpassade erbjudanden och information om Norems produkter och/eller tjänster
 • För att utveckla Norems verksamhet och förbättra kvaliteten i våra produkter och/eller tjänster
 • Marknadsanalyser, statistik och marknadsinformation
 • Kundundersökningar

Våra grunder för behandling av personuppgifter

Norems behandling av dina personuppgifter baseras på lagliga grunder, vanligen någon av följande:

 • Samtycke. Du har samtyckt till att Norem behandlar dina personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.
 • Fullgörande av avtal. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal mellan dig och Norem eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett sådant avtal ingås.
 • Fullgörande av rättslig förpliktelse. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Norem enligt svensk lag eller annan författning eller enligt unionsrätten.
 • Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör Norems eller en tredje parts berättigade intressen förutsatt att din integritet är tillräckligt skyddad.

Vad vi INTE kommer att göra med dina personuppgifter

Vi kommer inte att sälja eller på motsvarande sätt överlåta dina personuppgifter till tredje part.

Lagring av personuppgifter

Norem vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din integritet. Norem säkerställer att personuppgifter skyddas mot förstöring, obehörigt röjande, obehörig åtkomst, förlust eller ändring.

Personuppgifter sparas olika lång tid beroende på vad de ska användas till. Det innebär exempelvis att personuppgifter som används för att fullgöra ett avtal sparas så länge som avtalsförhållandet gäller, eller som krävs för avtalsmässiga åtaganden. När en personuppgiftsbehandling grundar sig på samtycke sparas uppgifterna så länge samtycket gäller.

Eventuella personuppgiftsincidenter behandlas av Norem utan onödigt dröjsmål och kommer att rapporteras till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) inom 72 timmar.

Personuppgifter som delas med andra mottagare

För att kunna leverera tjänster kan Norem behöva dela dina personuppgifter med våra samarbetspartners eller leverantörer, exempelvis IT-leverantörer eller i kursverksamhet.

Personuppgifter kan komma att delas med företag eller andra aktörer som behandlar data för Norems räkning i syfte att utföra tjänster, exempelvis analys-, distributions- eller marknadsföringssyfte. Informationen kan även delas i syfte att upprätthålla, efterleva och tillämpa användar- och leveransvillkor.

Norem kan behöva dela dina personuppgifter med exempelvis myndigheter om det krävs enligt lag eller är nödvändigt för att bedriva verksamhet.

Dina rättigheter

I samband med att dina personuppgifter behandlas har du vissa rättigheter enligt GDPR.

 • Rätt till tillgång. Du har rätt att få veta om Norem behandlar uppgifter om dig. Om Norem behandlar uppgifter om dig har du rätt att få tillgång till uppgifterna. Du har även rätt att få information om behandlingen. Informationen kan exempelvis avse för vilka ändamål dina personuppgifter behandlas, till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som dina personuppgifter har eller ska lämnas ut samt under vilken period dina personuppgifter lagras. Informationen tillhandahålls kostnadsfritt under förutsättning att din begäran inte är uppenbart ogrundad eller orimlig.
 • Rätt till ändring och komplettering. Du har rätt att få dina personuppgifter ändrade om du anser att informationen är felaktig. Information om dig som du anser är ofullständig kan du begära att Norem kompletterar.
 • Rätt till radering. Under vissa förutsättningar har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Notera att Norem inte kan radera dina personuppgifter så länge som behandlingen är nödvändig, exempelvis för att fullgöra ett avtal mellan dig och Norem. Personuppgifter raderas när behandlingen inte längre är nödvändig.
 • Rätt till invändning och begränsning. Du har rätt att invända mot Norems behandling av personuppgifter som baseras på ett av Norem eller ett av trejde part berättigat intresse. I samband med en sådan invänding har du rätt att kräva att Norem begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Under vissa förutsättningar har du rätt till en begränsad behandling av dina personuppgifter.
 • Rätt att återkalla samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till Norems behandling av dina personuppifter.
 • Rätt till dataportabilitet. Du har under vissa förutsättningar rätt att begära att Norem överför dina person uppgifter till dig eller till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Rätt att lämna klagomål. Du har alltid rätt att lämna klagomål om Norems personuppgiftsbehandling till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Tredjelandsöverföringar 

Överföring av personuppgifter till tredjeland innebär att personuppgifter görs tillgängliga för någon i ett land utanför EU/EES-området.

Norem eftersträvar en säker behandling av personuppgifter och vidtar därför skyddsåtgärder i samband med tredjelandsöverföringar, exempelvis i form av standardavtalsklausuler eller genom inhämtande av samtycke.

Norem kan komma att överföra personuppgifter till tredjeland exempelvis genom användningen av en molntjänst baserad utanför EU/EES.

Personuppgifter som samlats in genom använding av cookies kan överföras till tredjeland. Det förutsätter att du som besökare av vår webbplats har samtyckt till användingen av cookies.

Hantering av cookies

På Norem:s webbplats används cookies. Cookies är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Cookies hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor. Cookies gör det möjligt för oss att följa din aktivitet på vår webbplats och används för att förbättra din upplevelse.

Vi använder två typer av cookies:

 • Permanenta cookies, som sparas under en bestämd tid, högst fyra år.
 • Sessionscookies, som lagras under den tid du besöker vår webbplats och sparas under en minut eller högst 24 timmar.

Cookies som används på Norem:s webbplats:

Domän Cookies Typ Livslängd
norem.se _gat_gtag_UA_158303381 trejdepart 60 sekunder
norem.se _ga tredjepart 1 460 dagar
norem.se _gid tredjepart 24 timmar
norem.se cookielawinfo-checkbox-necessary första part 60 minuter
norem.se cookielawinfo-checkbox-non-necessary första part 60 minuter
norem.se viewed_cookie_policy första part 60 minuter

Vi använder cookies från tredje part, Google Analytics. Läs mer på Analytics Hjälp. Läs även mer om vilka kategorier av cookies som används i menyn för cookies-inställningar på vår webbplats.

Inaktivera eller ändra inställningarna för cookies

 Norem kan lagra nödvändiga cookies på enheter som du använder för att besöka vår webbplats. För andra kategorier av cookies behöver vi ditt samtycke.

Du kan ändra inställningar eller återkalla ditt samtycke i menyn för cookies som finns på vår webbsida.

Du kan även ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte tillåter att cookies sparas. Notera att detta kan försämra funktionen på vissa webbsidor och kan göra att vissa funktioner inte är tillgängliga. Inställningarna hittar du normalt under alternativ- eller inställningsmenyerna i din webbläsare.

Du kan rensa och ta bort cookies som sparats. Läs mer om hur du gör på Google-konto Hjälp.

Uppdateringar av vår integritetspolicy

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras av Norem. Du kommer att informeras om eventuella ändringar nästa gång du besöker Norems webbplats.

Denna integritetspolicy blev senast uppdaterad 2022-11-17.

Kontakta oss

Vid frågor, för ytterligare information eller synpunkter är du välkommen att kontakta oss via info@norem.se

Kontakta integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Om du vill anmäla ett klagomål eller om du anser att Norem inte har besvarat dina frågor eller bemött dina synpunkter på ett tillfredsställande sätt kan du kontakta integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Hitta kontaktinformation och läs mer om personuppgiftsbehandling på Integritetsskyddsmyndigheten | IMY.